นายสุนทร  คำศรีเมือง
ผง.ชป.๕
 

 < กลับสู่หน้าหลัก   ศูนย์ประสานแผน สำนักชลประทานที่ ๕
   

 

 
  แผนงาน ปี 2562
  รายละเอียดแผนการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนรายเดือนประจำปีงบประมาณ60(งบ พ.ร.บ.)
  คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (สชป.5)
  แบบฟอร์มเกษตรแปลงใหม่และแบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ
  บรรยายการจัดทำประมาณการ 25 สิงหาคม 2559
  ร่าง พรบ. พ.ศ.2560
  ร่าง พรบ. พ.ศ.2560 (เฉพาะ สชป.5)
  รายการแก้ไขชื่อ ตำบล ที่ตั้ง ร่าง พรบ. พ.ศ.2560
 

จัดทำประมาณการรายจ่ายงทุนตามร่าง พรบ. 2560

 

งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง MTEF 2560-2566

 

แบบฟอร์มยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ

 

หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลาง อัพเดท ตุลาคม 2558 และอัตราราคาต่อหน่วย
ของสำนักงบประมาณ ณ 14 มกราคม 2559

 

คำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2560 [ ผลผลิตที่ 1 ] [ ผลผลิตที่ 2 ] [ ผลผลิตที่ 3 ] [ ผลผลิตที่ 4 ]

  คำขอตั้งค่าบำรุงรักษาโครงการ 
  ค่าพิจารณาโครงการ 
  ค่าสำรวจ ออกแบบ 
  ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักร เครื่องมือ ค่าบำรุงรักษา 
  รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2560 และแผน MTEF ปี พ..2559-2563 (15 ตุลาคม 2558)
 

ขอให้ปรับปรุงแผน MTEF ปี พ..2559-2563 และจัดส่งคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2560

 

แผนงานรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) 2558-2565 (22 มิถุนายน 58)
ผลผลิตที่1 / ผลผลิตที่2 / ผลผลิตที่3 / ผลผลิตที่4

 

สรุปร่างพรบ 2559 ผลผลิต 1,2,3,4 (เล่มขาวคาดเขียว)

 

สรุปร่างพรบ 2559 Lumpsum (เล่มขาวคาดเขียว)

 

สรุปรายการแผนงานเพิ่มเติม 2559 ข้อมูลวันที่ 19-05-58

 

รายงาน lumpsum ปี 2559 ที่แก้ไขตำบลที่ตั้งและพิกัด

 

แบบรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างเงินกู้และงบกลาง

 

เอกสารประกอบการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558

 

แผนงาน /โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2559 สชป.5 (เพิ่มเติม) 11 มี.ค.58

 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

 

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

อัตราราคางานต่อหน่วย

 

แผนบริหารจัดการน้ำปี พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)

 

ขอให้กรอกข้อมูลพิกัด UTM และที่ตั้ง และข้อมูลอื่นๆให้ครบถ้วน

 

แบบฟอร์มคาดการณ์เบิกจ่าย มกราคม 2558 สชป.5

 

แบบฟอร์มแผนเพิ่มเติมปี 2559 สชป.5

 

แผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) สชป.5

 

แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๘

คำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลผลิตที่ ๑ / ผลผลิตที่ ๒ / ผลผลิตที่ ๓ / ผลผลิตที่ ๔
 

สรุปความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๘

 

แบบฟอร์ม ๒๐ ช่อง แผนงาน ปี ๒๕๕๙

 

ขอให้จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณและจัดส่งประมาณการ ปี ๕๘

 

แผนงานซ่อมแซมชลประทาน ปี ๕๘ (เพิ่มเติม)

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๕๘ สชป.๕

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดแผนงานโครงการต่างๆตามแผนบริหารจัดการน้ำ

 

เอกสารประกอบการอบรมสัมนาการจัดทำประมาณการ สชป.5

 

แผนงานงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 (20มิถุนายน)
ผลผลิตที่1 / ผลผลิตที่2 / ผลผลิตที่3 / ผลผลิตที่3ซ่อมแซม / ผลผลิตที่4 / สรุป

 

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าและผลการเบิกจ่าย

 

 ค่าเตรียมความพร้อมผลผลิตที่1 ปี 2558

 

 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2558 สชป.5 ผลผลิตที่1 / ผลผลิตที่2 / ผลผลิตที่3 / ผลผลิตที่4

 

 การจัดทำแผนเพื่อเตรียมรับอุทกภัย ปี 2557

 

 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 57(แก้ไข ชป.2)

 

 แผนผลการเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2557 และตัวอย่างแบบติดตามความก้าวหน้า

 

 สไลด์สรุปเบิกจ่ายที่จะใช้ในที่ประชุมประจำเดือน

 

 ข้อมูลประชุมประจำเดือน มีนาคม 58

 

 สรุป งปม ผลผลิต 1 (ผบร) ประชุม 10 มีค 57

 

 สไลด์สรุปเบิกจ่าย ณ 17 กพ 57 (ประชุม 10 มีค 57)

 

 รายงานต้นทุนผลผลิตตามเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร
 ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (พร้อมตัวอย่าง)

 

 ปรับปรุงจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พรบ.2557

 

 ขอให้จัดทำปฏิทินคาดการณ์แผนงาน

 

 แบบฟอร์ม จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

 ตัวอย่างประมาณการงบดำเนินงาน หมวด ๓๐๐, หมวด ๔๕๐

 

 Powerpoint ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเริงรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๗

 

 ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานปิดงาน (รายงานติดตามประเมินผล) ปี ๒๕๕๖ (งบลงทุน)

     
 

 ขอให้ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามร่าง พรบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

 

สรุปงบประมาณ พรบ ปี 57 ภาพรวม
.
 


ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556

สถิติการเบิกจ่ายย้อนหลัง >
.

     
  รายการตาม พรบ. ๕๖ ที่คาดว่าจะกันเงินเหลื่อมปี ๕๖
  รายการที่กรม ติดตามความก้าวหน้า ตาม พรบ. ๒๕๕๖
  ผลการเบิกจ่ายไตรมาส ๒ สชป.๕
  ผลการเบิกจ่ายไตรมาส ๒ สชป.๕
  ผลการเบิกจ่าย ณ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
  ตัวชี้วัดระบบติดตาม ONLINE
  การตรวจสอบรายการในระบบติดตาม ONLINE 13 สค 56