ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 4ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้กำหนดให้หน่วยงานราชการที่มีการพิจารณาอนุญาตจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนใน ทุกเรื่องของการขออนุญาตจากทางราชการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความยุ่งยากต่าง ๆ ความไม่สะดวกในการขออนุญาตจากทางราชการให้กับประชาชน  ป้องกันการทุจริต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากพระราชบัญญัติ คือ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการให้บริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น การให้บริการภาครัฐมีมาตรฐานแน่นอน ชัดเจน และรวดเร็ว และลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่น  ทั้งนี้ หากส่วนราชการไม่ดำเนินการตามกฎหมายนี้ รัฐมีมาตรการดำเนินการเช่น
                  - ทางการปกครอง อาจโยกย้ายผู้รับผิดชอบออกจากตำแหน่ง
                  - อาจต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
                  - อาจต้องโดนคดีอาญา ตาม ม.157
                  - อาจถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ขออนุญาต เป็นต้น

                  กรมชลประทาน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยมอบหมายให้รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาเป็นประธานคณะทำงาน  ต่อมาคณะทำงานได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระ ราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ตามกรอบแนวทางที่คณะทำงานย่อยกำหนด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 (ผชช.ชป.11) เป็นประธานคณะทำงานย่อย และผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (ผปบ.บอ.) เป็นคณะทำงานย่อยและเลขานุการ ทั้งนี้ คณะทำงานย่อยได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 33 คู่มือ โดยแบ่งหมวดหมู่การขออนุญาตไว้ 4 ประเภท ดังนี้
                  (1) การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 14 คู่มือ
                  (2) การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ จำนวน 14 คู่มือ
                  (3) การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน  จำนวน 3 คู่มือ
                  (4) ด้านอื่น ๆ  จำนวน 2 คู่มือ

                  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ในฐานะคณะทำงานย่อยและเลขานุการ ได้รวบรวมและดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน 33 คู่มือ ในระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนตามมติที่ประชุมคณะทำงาน ย่อย และได้รับการอนุมัติเผยแพร่โดยสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 14 คู่มือ มีดังนี้ คือ
      1. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน
     
2. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำชลประทาน
      3. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อวางท่อประปาในเขตชลประทาน
      4. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อฝังท่อก๊าซ และท่อน้ำมัน
     5. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อระบายน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน
     6. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อใช้น้ำชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ
     7. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขตชลประทาน
     8. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ำ
          และถนนชลประทาน

     9. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างทางเชื่อม
     10. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นการชั่วคราวในเขตที่ดิน
          กรมชลประทาน

     11. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำต่างๆของ
          กรมชลประทาน เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

     12. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อเลี้ยงปลาในกระชัง
     13. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อขุดลอก
     14. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน

(2) การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ จำนวน 14 คู่มือ มีดังนี้ คือ
      1. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน
      2. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำชลประทาน
      3. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อวางท่อประปาในเขตชลประทาน
      4. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อฝังท่อก๊าซ และท่อน้ำมัน
     5. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อระบายน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน
     6. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อใช้น้ำชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ
     7. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขต
          ชลประทาน

     8. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ำ
          และถนนชลประทาน

     9. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างทางเชื่อม
     10. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นการชั่วคราวในเขตที่ดิน
          กรมชลประทาน
 
     11. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำต่างๆของ
          กรมชลประทาน เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

     12. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อเลี้ยงปลาในกระชัง
     13. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อขุดลอก
     14. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน

(3) การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน  จำนวน 3 คู่มือ มีดังนี้ คือ
      1. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อที่อยู่อาศัย
      2. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
      3. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

(4) ด้านอื่น ๆ  จำนวน 2 คู่มือ
      1. การขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน
     
2. การขออนุญาตใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือในการเพาะปลูกและการอื่น