เพิ่มเติม >

  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔ new!
  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น new!
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (วัน/เวลา/สถานที่สอบ) คัดเลือกลูกจ้างประจำปรับระดับชั้นงานระดับ๔
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ (วัน/เวลา/สถานที่) ลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
  แต่งตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่องสำนักงานชลประทานที่ ๕
  ผลการสอบลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงานและกลุ่มงาน
  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔
  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (วัน เวลา สถานที่) ลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงานและกลุ่มงาน
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (สายช่าง)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (สนับสนุน)
  สอบลูกจ้างประจำ (ช่าง) 037
  สอบลูกจ้างประจำ
  สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ยกเลิกรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นและปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ๔
  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔
  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(เก่า)
  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔(เก่า)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่
สอบคัดเลือก ลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
  มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (วัน/เวลา/สถานที่สอบ) คัดเลือกลูกจ้างประจำปรับระดับชั้นงานระดับ๔
  แต่งตั้งคณะพิจารณากลั่นกรองผลงานที่ส่งประเมินบุคคล วิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา
  แต่งตั้งคณะพิจารณากลั่นกรองผลงานที่ส่งประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน
  กิจกรรมซ่อมบำรุงผิวทางลาดยางที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี
  ประกวดจัดการความรู้ดีเด่น๕๗ : แบบเสนอผลงาน
  ประกวดจัดการความรู้ดีเด่น๕๗ : รายละเอียดโครงการ
  ประกวดจัดการความรู้ดีเด่น๕๗ : เกณฑ์การประเมิน
  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔
  การต่ออายุหนังสืออนุญาตขอใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความครอบครองของชลประทาน
  ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น
  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
  ตารางการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตสำนักชลประทานที่ 5 ถึง ปัจจุบัน
  รายงานการจัดโครงการ การจัดอบรมระบบ GIS
  การเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ประจำเดือนมกราคม 2556
  ผลการพิจารณาคัดเลือก KM Award 2012
  สรุปแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขต ชป.ใหญ่ ชป.กลาง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖
  โครงการฯห้วยโมง ได้รับรางวัลดีเด่นการรักษาความสะอาดจากจังหวัดหนองคาย