ผู้บริหาร


นายวิชัย จาตุรงค์กร
ผคบ.ห้วยหลวง

ปฎิทิน
พฤษภาคม 2019
อา พฤ
« พ.ย.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
สารสนเทศ สชป.5
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

   

  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1.อำนวยการ วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ ประเมินผล การบริหารจัดการน้ำ การเก็บกัก ทดน้ำ ส่งน้ำ ระบายน้ำ การคมนาคมทางน้ำ การรักษาระบบนิเวศทางน้ำชลประทาน การป้งอกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และการบำรุงรักษาระบบชลประทานในพื้นที่โครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

  2.กำกับ ดูแลการพิจารณาโครงการ สำรวจ ออกแบบเบื้องต้นงานชลประทาน เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการให้ถูกหลักวิชาการ สอดคล้องกับนโยบาย และความต้องการของผู้รับบริการ

  3.วางแผนงานและงบประมาณ ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบชลประทาน ทางชลประทาน อาคารประกอบ ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการป้องกันน้ำเค็ม โครงการตามพระราชดำริ โครงการป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) โครงการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่โครงการเพื่อให้อาคารและระบบชลประทานมีสภาพพร้อมใช้งาน

  4.จัดตั้ง พัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้ แก่องค์กรผู้ใช้น้ำ เกษตรกร ยุวชลกรและประชาชน รวมทั้งดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำชลประทานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

  5.กำกับดูแล และควบคุมการบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ สินทรัพย์ งานธุรการ และงานการเงินและบัญชี เพื่อให้การบริหารงานถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

  6.ประสานงาน บูรณาการงานด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย และมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ

  7.ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา น้ำฝน น้ำท่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำ และประตูระบายน้ำ ข้อมูลด้านเกษตร ปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่ชลประทาน ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำ และป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำในพื้นที่โครงการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

  8.ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ที่ราชพัสดุ และทางน้ำชลประทานที่อยู่ในพื้นที่โครงการเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  9.กำกับ ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา การใช้ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องกว้านบานระบาย ระบบไฟฟ้า ประปา โทรมาตร เครื่องจักรกลสูบน้ำ เครื่องมือสื่อสารและระบบสารสนเทศ ของโครงการ เพื่อให้มีเครื่องจักรเครื่องมือที่มีความพร้อม สนับสนุนการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  10.กำกับดูแล ควบคุมการก่อสร้างระบบสูบน้ำ ควบคุมเครื่องจักรกลสูบน้ำ และส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการในการพัฒนาซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ รวมทั้งอาคารประกอบให้แก่งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับการอุปโภค-บริโภค การเกษตร การป้องกันอุทกภัย

  11.อำนวยการ กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการจ้างเหมาและบริหารสัญญาการสำรวจ ออกแบบ ซ่อมแซม ปรับปรุงบำรุงรักษางานชลประทาน และอื่นๆ ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

  12.ให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ การซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานให้แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด

  13.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน