Get Adobe Flash player

ผู้บริหารนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่5

:: สำนักงานชลประทานที่ ๕ ::"กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"
รายงานสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและเงินทุนหมุนเวียนฯ 2559 new!


>>คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานชลประทานที่5 ปีงบประมาณ 2559<<

แผนงานโครงการที่เสนอของบประมาณปี พ.ศ.2558(เพิ่มเติม) สชป.5

>>พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558<<ประชุมแนวทางการปฎิบัติงานตามแผนปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. นางอัญชุลี โสภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 5 ประธานการประชุมหารือ แนวทางการปฎิบัติงานตามแผนปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุป ความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และนั่งรถรางเยี่ยมชม โดยมี นางนภาพร ไสยวีจีณ หัวหน้าฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทุกโครงการในเขตสำนักงานชลประทานที่ 5 เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมอาคารสัมนา 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

คลิกชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน สชป.5
ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการลงทะเบียน
และการเข้าใช้งานระบบ สารสนเทศ การออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างประจำ Online เพื่อให้บุคลากรดำเนินการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศให้แล้วเสร็จภายในวัน ที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิศวกรรม ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ ส่วนแผนงาน และส่วนเครื่องจักรกล
เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
คลิกที่นี่เหมือดูรูปภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

รับองคมนตรีพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดสกลนคร วันที่สอง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และคณะ
พร้อมด้วย นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. น.ส.ศรีนิตย์ บุญทอง
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. ผศร.ภูพาน ผคป.สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข
้อง
เดินทางไปยังแปลงเกษตรกรในพ
ื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน…
คลิกอ่านรายละเอียดข่าวและชมภาพเพิ่มเติม

องคมนตรีพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดสกลนคร วันแรก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และคณะ
ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยโครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านถ้ำติ้ว ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ในก
ารดำเนินงานของโครงการ พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที…
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวและชมภาพเพิ่มเติม

สัมมนาการสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและเงินทุนหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหนองสำโรง สำนักงานชลประทานที่ 5
ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา
เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน…
คลิกเพื่ออ่านข่าวและดูภาพถ่ายเพิ่มเติม

ผชช.ชป.5 รับฟังสรุปข้อมูลโครงการฯ สำนักบริหารโครงการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน สชป.5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ ผชช.ชป.5 เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดผลการตรวจสอบสภาพ
พื้นที่โครงการพัฒนาการใช้น้ำโขง เพื่อบรรเทาวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวง
และลุ่มน้ำข้างเคียง และโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำฯ หนองหวาย
และกุมภวาปี โดยมีนางสาวฉวี วงศประสิทธิพร ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 2
สำนักบริหารโครงการ และคณะ สรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการดังกล่าว

...

จุลสาร สชป.๕ฉบับที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐


ฉบับที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๙


[ปฏิทินกิจกรรม]

ข้อมูลองค์กร