Get Adobe Flash player

ผู้บริหารนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่5

:: สำนักงานชลประทานที่ ๕ ::"กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"
รายงานสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและเงินทุนหมุนเวียนฯ 2559 new!


>>คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานชลประทานที่5 ปีงบประมาณ 2559<<

แผนงานโครงการที่เสนอของบประมาณปี พ.ศ.2558(เพิ่มเติม) สชป.5

>>พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558<<เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาและกิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทานครบ 114 ปี วันที่ 13 มิถุนายน 2559

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.09 น. ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผส.ชป.5 เป็นประธาน
เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ โดยภายในนิทรรศการ ประกอบไปด้วย พระราชประวัติ
ภาพพระราชกรณียกิจต่าง ๆ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และหลังจากนั้น ผส.ชป.5
ได้เป็นประธานปล่อยปลา จำนวน 100,000 ตัว ปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น และกิจกรรมบริจาคโลหิต
ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ในช่วงบ่าย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมชลประทานครบ 114 ปี
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 โดยมี ผชช.ชป.5 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.5 ผคป.อุดรธานี ผคบ.ห้วยหลวง
ผคบ.กุมภวาปี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.5 เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

ติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น. นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผส.ชป.5
พร้อมด้วย ผชช.ชป.5 ผจบ.ชป.5 ผผง.ชป.5 ผคก.ชป.5 ผคบ.ห้วยหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือ
พร้อมติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวงณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จ.อุดรธานี

สำนึกรู้รักษ์น้ำ กรมชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมแรงรวมใจพัฒนาคูคลอง ตามแนวทาง ประชารัฐ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 5 ได้จัดกิจรรมโครงการขุดลอกคูคลอง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (9 มิถุนายน 2559) ประกอบด้วย
1.โครงการชลประทานอุดรธานี จัดกิจกรรม ณ คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านวังหน้าผา ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
2.โครงการชลประทานเลย จัดกิจกรรม ณ โครงการระบบส่งน้ำห้วยศอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
3.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม ณ โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
4.โครงการชลประทานสกลนคร จัดกิจกรรม ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
5.โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จัดกิจกรรม ณ ฝายห้วยทอนตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
6.โครงการชลประทานบึงกาฬ จัดกิจกรรม ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนาต้อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปฐมนิเทศ พนักงานราชการ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2559 เวลา 09.00น. นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานฯสำนักงานชลประทานที่ 5 เป็นประธานการปฐมนิเทศ
พนักงานราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานชลประทานที่ 5 ประจำปี 2559 จำนวน 49 ราย โดยมี
นางอัญชุลี โสภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการรุ่นพี่
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมหนองสำโรง สำนักงานชลประทานที่5
เพื่อปลูกผังวัฒนธรรมการเรียนรู้ ในเรื่องของการทำงานเพื่อองค์กรด้วยความรักความสามัคคีเรียนรู้งาน
พัฒนาตนเอง โครงสร้างขององค์กร ทำเนียบบุคลากรรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกรมชลประทาน

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ฯ โครงการเงินกู้ โขง ชี มูล

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน สชป.5
นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผส.ชป.5 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานของโครงการเงิน กู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (เงินกู้ โขง-ชี-มูล) โดยมี ผชช.ชป.5 ผวศ.ชป.5
ผผง.ชป.5 ผคบ.ห้วยโมง ผคบ.กุมภวาปี ผคส.5 ผง.ชป.5 อบ.ชป.5 พค.ชป.5 คพ.ชป.5 กส.3 วศ.ห้วยโมง
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ ผชช.ชป.5
เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปโดยการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมหนองสำโรง สำนักงานชลประทานที่ 5

...

จุลสาร สชป.๕ฉบับที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐


ฉบับที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๙


[ปฏิทินกิจกรรม]

ข้อมูลองค์กร