Get Adobe Flash player

ผู้บริหารนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่5

:: สำนักงานชลประทานที่ ๕ ::


ปฐมนิเทศ พนักงานราชการ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2559 เวลา 09.00น. นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานฯสำนักงานชลประทานที่ 5 เป็นประธานการปฐมนิเทศ
พนักงานราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานชลประทานที่ 5 ประจำปี 2559 จำนวน 49 ราย โดยมี
นางอัญชุลี โสภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการรุ่นพี่
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมหนองสำโรง สำนักงานชลประทานที่5
เพื่อปลูกผังวัฒนธรรมการเรียนรู้ ในเรื่องของการทำงานเพื่อองค์กรด้วยความรักความสามัคคีเรียนรู้งาน
พัฒนาตนเอง โครงสร้างขององค์กร ทำเนียบบุคลากรรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกรมชลประทาน

Leave a Reply

จุลสาร สชป.๕ฉบับที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐


ฉบับที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๙


[ปฏิทินกิจกรรม]

ข้อมูลองค์กร