Get Adobe Flash player

ผู้บริหารนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่5

:: สำนักงานชลประทานที่ ๕ ::


การประชุมคณะทำงานย่อยเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาระบบสูบน้ำจากแม่น้ำโขงที่ประตูระบายน้ำห้วยหลวง จ.หนองคาย

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน สชป.5
นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผอ.สช.
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยเตรียมความพร้อม
โครงการพัฒนาระบบสูบน้ำจากแม่น้ำโขงที่ประตูระบายน้ำห้วยหลวง จ.หนองคาย
เพื่อรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว
และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
โดยมี ผสพ.สช. ผคป.หนองคาย สพ.ชป.5 จน.คป.หนองคาย จน.คป.อุดรธานี จน.คบ.กุมภวาปี จด.1/2มด.
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

จุลสาร สชป.๕ฉบับที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐


ฉบับที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๙


[ปฏิทินกิจกรรม]

ข้อมูลองค์กร