Get Adobe Flash player

ผู้บริหารนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่5

:: สำนักงานชลประทานที่ ๕ ::


ประชุมหารือแนวทางการก่อสร้างห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สปป.ลาว

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน สชป.5 นางสุพร ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางการก่อสร้างห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สปป.ลาว โดยมี นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ ผชช.ชป.5 ผผง.ชป.5 ผคป.อุดรธานี คพ.ชป.5 โดยมี ดร.ดวงสมร คล่องศาลา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

จุลสาร สชป.๕ฉบับที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐


ฉบับที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๙


[ปฏิทินกิจกรรม]

ข้อมูลองค์กร