Get Adobe Flash player

ผู้บริหารนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่5

:: สำนักงานชลประทานที่ ๕ ::


ติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น. นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผส.ชป.5
พร้อมด้วย ผชช.ชป.5 ผจบ.ชป.5 ผผง.ชป.5 ผคก.ชป.5 ผคบ.ห้วยหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือ
พร้อมติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวงณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จ.อุดรธานี

Leave a Reply

จุลสาร สชป.๕ฉบับที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐


ฉบับที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๙


[ปฏิทินกิจกรรม]

ข้อมูลองค์กร