Get Adobe Flash player

ผู้บริหารนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่5

:: สำนักงานชลประทานที่ ๕ ::


การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 5/2559

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหนองสำโรง สชป.5
นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผส.ชป.5เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 5/2559 เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมี ผชช.ชป.5 ผอ.ส่วน ผศร.ภูพาน ผคป.
ผคบ. ผคส.5 ผบค.3 คก. ฝบท.ชป.5 ตบ.ชป.5 ผง.ชป.5คพ.ชป.5 พด.ชป.5
วศ.คป. วศ.คบ. วศ.คส.5 วช.ภูพาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

จุลสาร สชป.๕ฉบับที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐


ฉบับที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๙


[ปฏิทินกิจกรรม]

ข้อมูลองค์กร