Get Adobe Flash player

ผู้บริหารนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่5

:: สำนักงานชลประทานที่ ๕ ::


ผชช.ชป.5 รับฟังสรุปข้อมูลโครงการฯ สำนักบริหารโครงการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน สชป.5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ ผชช.ชป.5 เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดผลการตรวจสอบสภาพ
พื้นที่โครงการพัฒนาการใช้น้ำโขง เพื่อบรรเทาวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวง
และลุ่มน้ำข้างเคียง และโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำฯ หนองหวาย
และกุมภวาปี โดยมีนางสาวฉวี วงศประสิทธิพร ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 2
สำนักบริหารโครงการ และคณะ สรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการดังกล่าว

Leave a Reply

จุลสาร สชป.๕ฉบับที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐


ฉบับที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๙


[ปฏิทินกิจกรรม]

ข้อมูลองค์กร