Get Adobe Flash player

ผู้บริหารนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่5

:: สำนักงานชลประทานที่ ๕ ::


ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน สชป.5
ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการลงทะเบียน
และการเข้าใช้งานระบบ สารสนเทศ การออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างประจำ Online เพื่อให้บุคลากรดำเนินการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศให้แล้วเสร็จภายในวัน ที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิศวกรรม ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ ส่วนแผนงาน และส่วนเครื่องจักรกล
เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
คลิกที่นี่เหมือดูรูปภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

จุลสาร สชป.๕ฉบับที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐


ฉบับที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๙


[ปฏิทินกิจกรรม]

ข้อมูลองค์กร