Get Adobe Flash player

ผู้บริหารนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่5

:: สำนักงานชลประทานที่ ๕ ::


ประชุมแนวทางการปฎิบัติงานตามแผนปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. นางอัญชุลี โสภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 5 ประธานการประชุมหารือ แนวทางการปฎิบัติงานตามแผนปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุป ความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และนั่งรถรางเยี่ยมชม โดยมี นางนภาพร ไสยวีจีณ หัวหน้าฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทุกโครงการในเขตสำนักงานชลประทานที่ 5 เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมอาคารสัมนา 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

คลิกชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

จุลสาร สชป.๕ฉบับที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐


ฉบับที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๙


[ปฏิทินกิจกรรม]

ข้อมูลองค์กร