Get Adobe Flash player

ผู้บริหารนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่5

:: สำนักงานชลประทานที่ ๕ ::


ประวัติความเป็นมา

เดิมพื้นที่บริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักชลประทานที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น(ปัจจุบันเป็นสำนักชลประทานที่ ๖) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมชลประทานได้มีประกาศปรับโครงสร้างการบริหารราชการภายในกรมชลประทานขึ้นใหม่ และตั้งสำนักชลประทาน เพิ่มอีก ๕ สำนัก จาก ๑๒ สำนัก เป็น ๑๗ สำนักชลประทานตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยแบ่งขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบใหม่ สำนักชลประทานที่ ๕ เป็นหนึ่งในสำนักชลประทานใหม่ โดยแยกออกจากสำนักชลประทานที่ ๔ (เดิม จ.ขอนแก่น) และสำนักชลประทานที่ ๕ (เดิม จ.อุบลราชธานี) โดยมีศูนย์กลางสำนักตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคายและ จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งถือเป็นประตูสู่อินโดจีน


หลังจากที่ได้ตั้งสำนักชลประทานที่ ๕ ขึ้นแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงได้เลือกเอาพื้นที่ อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ตั้งของสำนัก โดยแรกสุดมีอาคารชั่วคราวชั้นเดียว เพียง ๑ หลัง และได้พัฒนาและก่อสร้างอาคารที่ทำการให้เป็นมาตรฐานตามลำดับต่อมา

สำนักชลประทานที่ ๕ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบนได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๔๓,๙๕๖.๒๓ ตารางกิโลเมตร และได้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มาตามลำดับ การพัฒนาแหล่งน้ำถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มี อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แห่ง ขนาดกลาง ๘๒ แห่ง โครงการชลประทานขนาดเล็ก ๙๕๓ แห่ง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ๒๔๕ แห่ง มีพื้นที่ชลประทาน ๑,๑๐๓,๕๔๗ ไร่ และพื้นที่รับประโยชน์ ๕๔๐,๖๒๔ ไร่


นอกจากนี้ สำนักชลประทานที่ ๕ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนารถ และพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้ทรงมีพระราชดำริไว้ ดังพระราชดำรัส สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ความตอนหนึ่งว่า หลักสำคัญต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ สำนักชลประทานที่ ๕ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ก่อสร้างเสร็จแล้วถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๖ โครงการ ในพื้นที่ โครงการชลประทานอุดรธานี ๒๘ แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร ๑๑๒ แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย ๑๓ แห่ง โครงการชลประทานเลย ๑๑ แห่ง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ๑๒ แห่ง

Leave a Reply

จุลสาร สชป.๕ฉบับที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐


ฉบับที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๙


[ปฏิทินกิจกรรม]

ข้อมูลองค์กร