Get Adobe Flash player

ผู้บริหารนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่5

:: สำนักงานชลประทานที่ ๕ ::"กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"
รายงานสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและเงินทุนหมุนเวียนฯ 2559 new!


>>คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานชลประทานที่5 ปีงบประมาณ 2559<<

แผนงานโครงการที่เสนอของบประมาณปี พ.ศ.2558(เพิ่มเติม) สชป.5

>>พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558<<การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 5/2559

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหนองสำโรง สชป.5
นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผส.ชป.5เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 5/2559 เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมี ผชช.ชป.5 ผอ.ส่วน ผศร.ภูพาน ผคป.
ผคบ. ผคส.5 ผบค.3 คก. ฝบท.ชป.5 ตบ.ชป.5 ผง.ชป.5คพ.ชป.5 พด.ชป.5
วศ.คป. วศ.คบ. วศ.คส.5 วช.ภูพาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมคณะทำงานย่อยเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาระบบสูบน้ำจากแม่น้ำโขงที่ประตูระบายน้ำห้วยหลวง จ.หนองคาย

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน สชป.5
นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผอ.สช.
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยเตรียมความพร้อม
โครงการพัฒนาระบบสูบน้ำจากแม่น้ำโขงที่ประตูระบายน้ำห้วยหลวง จ.หนองคาย
เพื่อรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว
และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
โดยมี ผสพ.สช. ผคป.หนองคาย สพ.ชป.5 จน.คป.หนองคาย จน.คป.อุดรธานี จน.คบ.กุมภวาปี จด.1/2มด.
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

KM Team สชป.5 ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ KM Buddy สชป.8

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สชป.8
ทีม KM BUDDY สชป.5 นำทีมโดย ผจบ.ชป.5 ผวศ.ชป.5 ฝบท.ชป.5
ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กิจกรรม KM BUDDY) ซึ่งเป็นเวที
ถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ผชช.ชป.8 ผผง.ชป.8 ผคก.ชป.8 ฝบท.ชป.8
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯให้การต้อนรับ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ครั้งที่3/2559

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหนองสำโรง สชป.5 นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผส.ชป.5
เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ครั้งที่3/2559 โดยมี ผชช.ชป.5 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.5
ผศร.ภูพาน ผคป.ผคบ. ผคส.5 ผสญ.12 ผสก.5 ผจก.5 ผบค.3คก จด.1/2มด. สก.2สธ. ผด.5สธ. สจด.อุดรธานี
สจด.สกลนคร สจด.หนองคาย และ วศ.คป. วศ.คบ. จน.คป. จน.คบ. ทุกโครงการ วช.ภูพาน และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำย่อย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และ/หรือ น้ำท่วมซ้ำซาก

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหนองสำโรง สชป.5 นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผส.ชป.5
เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำย่อย
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และ/หรือ น้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อให้การวางแผนแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ
ในระดับพื้นที่ สชป.5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญาหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผชช.ชป.5 ผวศ.ชป.5 ผจบ.ชป.5 ผผง.ชป.5 ผศร.ภูพาน ผคป.
ผคบ.และคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประชุมหารือแนวทางการก่อสร้างห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สปป.ลาว

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน สชป.5 นางสุพร ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางการก่อสร้างห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สปป.ลาว โดยมี นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ ผชช.ชป.5 ผผง.ชป.5 ผคป.อุดรธานี คพ.ชป.5 โดยมี ดร.ดวงสมร คล่องศาลา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

...

จุลสาร สชป.๕ฉบับที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐


ฉบับที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๙


[ปฏิทินกิจกรรม]

ข้อมูลองค์กร