Get Adobe Flash player

ผู้บริหารนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่5

:: สำนักงานชลประทานที่ ๕ ::"กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"
รายงานสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและเงินทุนหมุนเวียนฯ 2559 new!


>>คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานชลประทานที่5 ปีงบประมาณ 2559<<

แผนงานโครงการที่เสนอของบประมาณปี พ.ศ.2558(เพิ่มเติม) สชป.5

>>พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558<<เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน สชป.5 นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผส.ชป.5
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ของสำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน โดยมี ผชช.ชป.5 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.5 ผคป.ผคบ.
และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยจะทำการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สัมภาษณ์)
ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหนองสำโรง สำนักงานชลประทานที่ 5

สื่อประชาสัมพันธ์

กปร.กับงานของในหลวง ตอน อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ออกอากาศวันที่ 8 พ.ค.59 ทางช่อง NBT

กปร. กับงาน ในหลวง
กปร.กับงานของในหลวงตอน อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ออกอากาศวันที่ 8 พ.ค.59 ทางช่อง NBT

คณะ ผอ.สช. ศึกษาผลกระทบการจากการปิด-เปิด ประตูระบายน้ำห้วยหลวง


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผอ.สช. พร้อมคณะ
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของภาคประชาชนในด้านการมีส่วนร่วม เพื่อพบกับผู้นำชุมชนที่ได้รับผลกระทบการ
จากการปิด เปิด ประตูระบายน้ำห้วยหลวง หนองคาย ตามโครงการพัฒนาระบบสูบน้ำจากแม่น้ำโขง ที่ประตูระบายห้วยหลวง จ.หนองคาย
โดยมี เจ้าหน้าที่จาก สบก. บน.ชป.5 สพ.ชป.5 จน.หนองคาย จน.กุมภวาปี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย และในช่วงบ่าย ผอ.สช.
และคณะ ได้เข้าร่วมหารือกับทางผู้บริหาร สชป.5 โดยมีนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผส.ชป.5
ให้การต้อนรับ เพื่อสรุปการลงพื้นที่ รวมทั้งได้หารือกับทางสำนักงานชลประทานที่ 5 โดยมี ผชช.ชป.5 ผผง.ชป.5 จด.1/2 มด. เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

คป.บึงกาฬนำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 โครงการชลประทานบึงกาฬ นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค
ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 “ปฏิบัติการฝ่าภัยแล้ง” สืบเนื่องจากปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ อันเกิดจากลมพายุ
ทำให้การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านไม่สามารถดำเนินการได้ โดยได้ออกช่วยเหลือตามคำร้องขอของชาวบ้าน บ้านชัยพร บ้านโนนสุพรรณ และบ้านบางบาก ตำบลชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ จำนวนทั้งสิ้น 85 ครัวเรือน ปริมาณน้ำที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 20,000 ลิตร

นำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการยุทธการฝ่าภัยแล้ง สชป.5

วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 5 เร่งนำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตามโครงการยุทธการฝ่าภัยแล้ง ของสำนักงานชลประทานที่ 5
และเพื่อสอดคล้องกับโครงการประชารัฐ ของรัฐบาล ทั้งนี้ ตามคำร้องขอของประชาชนบ้านโคกก่อง หมู่ 1
และหมู่ 12 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวนทั้งสิ้น 30 ครัวเรือน โดยใช้รถบรรทุกน้ำจำนวน 4 คัน
จากสำนักงานชลประทานที่ 5 จำนวน 2 คัน โครงการชลประทานบึงกาฬ 1 คัน และโครงการก่อสร้าง
จำนวน 1 คัน
ปริมาณน้ำที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 45,000 ลิตร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก
นายธนา ฉายาวิสาร ผู้จัดการ กปภ. สาขาบ้านดุง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 ได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ มีแสงนิล ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
พร้อมด้วยนายวิชัย จาตุรงค์กร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย และรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี นายก อตบ.โคกกลาง ผู้แทนนายอำเภอเพ็ญ และเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมทีมออกแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในครั้งนี้ด้วย

...

จุลสาร สชป.๕ฉบับที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐


ฉบับที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๙


[ปฏิทินกิจกรรม]

ข้อมูลองค์กร