เพิ่มเติม >

  ระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง new!
    รูปอธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 31 นายสัญชัย เกตุวรชัย new!
  รูปอธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 30 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 3
  ไวนิลโครงการจุดพักรถช่วงวันหยุดยาว
  ไวนิลโครงการขุดลอกคูคลองเฉลิมพระเกียรติ ครองราชย์ 70 ปี
  วีดีทัศน์งานชลประทานท้องถิ่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย
  แบบแสดงเหตุผลการเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ
  การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งใน สชป. ๑-๑๗
  การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ สชป. ๑-๑๗
  ฟอร์มแผนงานผิวลาดยางบนถนน F5
  รายงานโครงการสอบเทียบอาคารชลประทาน ประจำปี 2557
  แผนงานโครงการที่เสนอของบประมาณปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) สชป.5
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำใบสำคัญเงินเดือนพนักงานราชการในปีงบประมาณ ๕๘
  เอกสารประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชฯ ครั้งที่1/2557
  คำรับรองเงินทุนหมุนเวียน ปี 2557
  แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์
  ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลทางชลประทาน
  สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักชลประทานที่ ๕
  รหัสเรียกขาน รับ-ส่งวิทยุสื่อสาร
  แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สำนักชลประทานที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  คู่มือการใช้งานระบบสารบรรญอิเล็กทรอนิก
  คู่มือปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่
  คู่มือการใช้งานระบบ EPP+ (Admin ระดับ โครงการ/ศูนย์)
  ตัวอย่างการจัดทำต้นทุนผลผลิต ปี55 (ตามคำรับรองปี 56)
  KPI Template ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบ EPP+
  ตัวชี้วัดและ KPI Template ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานในระบ
  ตัวชี้วัด ฝบท ที่ใช้ในการประเมินผลฯ ในระบบ EPP+
  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกรมชลประทาน